LICENČNÉ PODMIENKY

Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 udeľuje odosielateľovi v súlade s ustanovením § 44 ods.1 zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení bezodplatnú, nevýhradnú sublicenciu na použitie počítačového programu Externý klient za účelom použitia tohto programu na typovanie údajov o poukazovaných platbách prostredníctvom Poštových poukazov na výplatu (ďalej len "PPnaV") a na komunikáciu prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania, spočívajúcu v odosielaní natypovaných údajov o poukazovaných platbách prostredníctvom PPnaV natypovaných v programe Externý klient, v odosielaní údajov o poukazovaných platbách prostredníctvom PPnaV v informačnom systéme odosielateľa, v prijímaní výstupov zo spracovania údajov o poukazovaných platbách prostredníctvom PPnaV v prostredí Slovenskej pošty, a. s., v prijímaní výstupov zo spracovania Poštových poukazov na účet a v prijímaní výstupov zo spracovania Poštových poukazov ekonomických.

Odosielateľ nie je oprávnený bez súhlasu autora nad nevyhnutný rámec v zmysle autorského zákona vyhotovovať rozmnoženiny tohto počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad.

Sublicencia sa odosielateľovi poskytuje na dobu určitú a jeho právo používať tento program zaniká dňom ukončenia využívania Poštového platobného styku Slovenskej pošty, a. s. Odosielateľ je po skončení platnosti udelenej sublicencie povinný tento počítačový program vymazať.

Právne vzťahy zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to ustanoveniami autorského zákona v platnom znení.

Slovenská pošta, a. s., má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak odosielateľ neoprávnene zasiahne do autorských práv k počítačovému programu alebo, ak neoprávnene uskutoční jeho rozmnoženinu alebo úpravu.